Измерване на СО

Получаването на информация за нивото на концентрация на въглероден оксид се осъществява до мястото за получаване на информация за нивото на концентрация на кислород, задължителен фактор при провеждането на процеса на горене. При промяна на параметрите на горивото или промяната на натоварване на котлите се оказва, че измерването само на кислорода е недостатъчно. Параметърът осигуряващ оптимална работа на котела (минимални коминови загуби, загуби от непълното и нецялостно изгаряне – близо до стехиометричната точка) е съответното ниво на концентрация на въглероден оксид. Обикновенно то варира от 30 до 350 ррм СО. Аналитикс предлага в своята оферта анализатори измерващи прецизно въглеродния оксид. .